Ministerstvo kultury, č.j.MK 59291/2011. Rozhodnutí ministra kultury České republiky č. 25/2011 ze dne 30.listopadu 2011, kterým se vydává ZŘIZOVACÍ LISTINA Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana.

 1. Zřizovatelem Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana je Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 00023671.
 2. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana byla zřízena rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j. 14264/90-I/KK ze dne 18. 12. 1991 jako rozpočtová organizace.
 3. Název organizace: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 4. Sídlo organizace: Ve Smečkách 15, 115 17 Praha l
 5. Identifikační číslo organizace: 14893631
 6. Daňové identifikační číslo: CZ14893631
 7. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále jen „knihovna a tiskárna“) je právnickou osobou - státní příspěvkovou organizací, která může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
 8. Knihovna a tiskárna je zřízena na dobu neurčitou.
 1. Knihovna a tiskárna je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem zrakově postiženým občanům k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou a tiskárnou.
 2. Knihovní fondy knihovny a tiskárny.
  1. Základní ustanovení; Knihovna a tiskárna jako svoji hlavní činnost v souladu s knihovním zákonem získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí a zahraniční dokumenty. Z nich buduje:
   1. konzervační fond,
   2. univerzální knihovní fond,
   3. specializované fondy,
   4. historický fond.
  2. Doplňování fondů: Dokumenty do svých fondů knihovna a tiskárna získává vlastní výrobou a prostřednictvím povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy. Knihovna a tiskárna získává i elektronické dokumenty, a to od jiných osob i vlastní digitalizací dokumentů a na základě dobrovolného odevzdávání publikovaných elektronických dokumentů nebo tiskových předloh klasických knihovních dokumentů.
  3. Zpracování dokumentů: Knihovna zpracovává všechny dokumenty v souladu s mezinárodními standardty za účelem jejich snadného celonárodního i mezinárodního využití a sdílení bibliografických záznamů i záznamů autorit.
  4. Správa a ochrana fondů: Knihovna spravuje a ochraňuje knihovní dokumenty a fondy a zabezpečuje jejich restaurování, konzervaci a preventivní ochranu.
  5. Zpřístupňování fondů: Knihovna v souladu s platným právním řádem zpřístupňuje vlastní i externí fondy a další informační zdroje.
 3. Další související činnosti knihovny a tiskárny

  K naplnění účelu, pro který byla zřízena, knihovna a tiskárna jako hlavní činnost v souladu s platným právním řádem bezúplatně i za úplatu:

  1. poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby,
  2. poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,
  3. pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze,
  4. pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb, svých výsledků výzkumu, vývoje a inovací, svého společenského významu a svého místa v životě společnosti, přičemž vystavuje i jinak zpřístupňuje autorská díla a jejich rozmnoženiny ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž pořádá audiovizuální představení ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálnich děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
  5. zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb a dalších služeb,
  6. digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů,
  7. pořizuje, vyrábí, vydává a rozšiřuje,
   1. zvukové publikace a zvukové záznamy,
   2. tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu,
   3. reliefní grafiku,
   4. periodický tisk a neperiodické publikace související s jejím účelem zřízení a její činností,
  8. poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům,
  9. poskytuje kulturní služby zejména zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám,
  10. provozuje webové prezentace související s jejím účelem zřízení a její činností,
  11. poskytuje informační služby související s jejím účelem zřízení a její činnosti,
  12. zajišťuje provoz veřejně přístupných prostor, s nimiž hospodaří, a zabezpečuje propagaci své činnosti, přičemž poskytuje i reklamní a propagační služby,
  13. vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury.
 4. Jiná činnost knihovny a tiskárny

  Knihovna a tiskárna může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží k lepšímu využití majetku, se kterým knihovna a tiskárna hospodaří, a musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Předmětem jiné činnosti knihovny a tiskárny je reklamní činnost.

 1. V čele knihovny a tiskárny je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury. Ředitel knihovny a tiskárny je jejím statutárním orgánem.
 2. Ředitel knihovny a tiskárny
  1. odpovídá za její činnost a hospodaření ministru kultury,
  2. vydává organizační řád, který podrobně stanoví organizační strukturu knihovny a tiskárny,
  3. jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v jeho nepřítomnosti,
  4. vydává knihovní řád, který stanoví podrobnosti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb,
  5. zřizuje podle potřeby poradní orgány a pracovní komise k plnění úkolů knihovny a tiskárny.
 3. Knihovna a tiskárna se člení na úsek knihovny, úsek zvukový, úsek výrobně technický a úsek ekonomický.
 1. Knihovna a tiskárna hospodaří s majetkem podle právních předpisů o hospodaření s majetkem České republiky. Majetek nabývá pro stát k naplnění účelu a k zabezpečení činností, pro které je zřízena. Knihovna a tiskárna hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů, včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce a prostředků přijatých z Národního fondu. V právních vztazích, týkajících se majetku, jedná knihovna a tiskárna vlastním jménem.
 2. Knihovna a tiskárna hospodaří
  1. s knihovními fondy, vedenými v operativní evidenci knihovních fondů; velikost knihovních fondů vyplývá z přírůstkového seznamu knihovny a tiskárny,
  2. s nemovitými a movitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami státu, vedenými v jejím účetnictví ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny, a věcmi nabytými po tomto dni na základě právních předpisů o hospodaření s majetkem státu; rozsah majetku vyplývá z inventárního seznamu knihovny a tiskárny.
 3. Soupis knihovních fondů, se kterými byla knihovna a tiskárna příslušná hospodařit ke dni 31.12.2010, je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Soupis majetku, s nímž byla knihovna a tiskárna příslušná hospodařit ke dni 31.12.2010, s výjimkou soupisu knihovních fondů, je uveden v příloze č.2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
 4. Movitou i nemovitou věc nebo její část, s níž knihovna a tiskárna hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími hospodaření s majetkem státu, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Knihovna a tiskárna může zapůjčit knihovní dokumenty, jejich soubory a jiné movité věci na výstavy pořádané jinými osobami v České republice nebo v zahraničí, je-li zajištěna jejich faktická a právní ochrana.
 1. Zrušují se:
  1. statut Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana vydaný Ministrem kultury pod č.j. 13613/92 dne 4.1.1993,
  2. rozhodnutí ministra kultury č.j. 1988/2002,č.2/2002, ze dne 8.2.2002,
  3. rozhodnutí ministra kultury č.j. 2604/2002, ze dne 25.2.2002,
  4. rozhodnutí ministra kultury sp. zn. MK-S 5031/2010, ze dne 28.5.2010
 2. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

MUDr. Jiří Besser ministr kultury

Přílohy

Uzavření KTN

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je KTN od 22.10.2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Osobní zápůjčky bude možné bez problémů vrátit se zpožděním, jakmile bude otevřeno. Zásilková služba a digitální internetová knihovna fungují dále bez přerušení. Pevné zdraví! Vaše KTN