Ministerstvo kultury, č.j.MK 59291/2011. Rozhodnutí ministra kultury České republiky č. 25/2011 ze dne 30.listopadu 2011, kterým se vydává ZŘIZOVACÍ LISTINA Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana.

 1. Zřizovatelem Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana je Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 00023671.
 2. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana byla zřízena rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j. 14264/90-I/KK ze dne 18. 12. 1991 jako rozpočtová organizace.
 3. Název organizace: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 4. Sídlo organizace: Ve Smečkách 15, 115 17 Praha l
 5. Identifikační číslo organizace: 14893631
 6. Daňové identifikační číslo: CZ14893631
 7. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále jen „knihovna a tiskárna“) je právnickou osobou - státní příspěvkovou organizací, která může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
 8. Knihovna a tiskárna je zřízena na dobu neurčitou.
 1. Knihovna a tiskárna je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem zrakově postiženým občanům k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou a tiskárnou.
 2. Knihovní fondy knihovny a tiskárny.
  1. Základní ustanovení; Knihovna a tiskárna jako svoji hlavní činnost v souladu s knihovním zákonem získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí a zahraniční dokumenty. Z nich buduje:
   1. konzervační fond,
   2. univerzální knihovní fond,
   3. specializované fondy,
   4. historický fond.
  2. Doplňování fondů: Dokumenty do svých fondů knihovna a tiskárna získává vlastní výrobou a prostřednictvím povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy. Knihovna a tiskárna získává i elektronické dokumenty, a to od jiných osob i vlastní digitalizací dokumentů a na základě dobrovolného odevzdávání publikovaných elektronických dokumentů nebo tiskových předloh klasických knihovních dokumentů.
  3. Zpracování dokumentů: Knihovna zpracovává všechny dokumenty v souladu s mezinárodními standardty za účelem jejich snadného celonárodního i mezinárodního využití a sdílení bibliografických záznamů i záznamů autorit.
  4. Správa a ochrana fondů: Knihovna spravuje a ochraňuje knihovní dokumenty a fondy a zabezpečuje jejich restaurování, konzervaci a preventivní ochranu.
  5. Zpřístupňování fondů: Knihovna v souladu s platným právním řádem zpřístupňuje vlastní i externí fondy a další informační zdroje.
 3. Další související činnosti knihovny a tiskárny

  K naplnění účelu, pro který byla zřízena, knihovna a tiskárna jako hlavní činnost v souladu s platným právním řádem bezúplatně i za úplatu:

  1. poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby,
  2. poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,
  3. pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze,
  4. pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb, svých výsledků výzkumu, vývoje a inovací, svého společenského významu a svého místa v životě společnosti, přičemž vystavuje i jinak zpřístupňuje autorská díla a jejich rozmnoženiny ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž pořádá audiovizuální představení ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálnich děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
  5. zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb a dalších služeb,
  6. digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů,
  7. pořizuje, vyrábí, vydává a rozšiřuje,
   1. zvukové publikace a zvukové záznamy,
   2. tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu,
   3. reliefní grafiku,
   4. periodický tisk a neperiodické publikace související s jejím účelem zřízení a její činností,
  8. poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům,
  9. poskytuje kulturní služby zejména zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám,
  10. provozuje webové prezentace související s jejím účelem zřízení a její činností,
  11. poskytuje informační služby související s jejím účelem zřízení a její činnosti,
  12. zajišťuje provoz veřejně přístupných prostor, s nimiž hospodaří, a zabezpečuje propagaci své činnosti, přičemž poskytuje i reklamní a propagační služby,
  13. vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury.
 4. Jiná činnost knihovny a tiskárny

  Knihovna a tiskárna může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží k lepšímu využití majetku, se kterým knihovna a tiskárna hospodaří, a musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Předmětem jiné činnosti knihovny a tiskárny je reklamní činnost.

 1. V čele knihovny a tiskárny je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury. Ředitel knihovny a tiskárny je jejím statutárním orgánem.
 2. Ředitel knihovny a tiskárny
  1. odpovídá za její činnost a hospodaření ministru kultury,
  2. vydává organizační řád, který podrobně stanoví organizační strukturu knihovny a tiskárny,
  3. jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v jeho nepřítomnosti,
  4. vydává knihovní řád, který stanoví podrobnosti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb,
  5. zřizuje podle potřeby poradní orgány a pracovní komise k plnění úkolů knihovny a tiskárny.
 3. Knihovna a tiskárna se člení na úsek knihovny, úsek zvukový, úsek výrobně technický a úsek ekonomický.
 1. Knihovna a tiskárna hospodaří s majetkem podle právních předpisů o hospodaření s majetkem České republiky. Majetek nabývá pro stát k naplnění účelu a k zabezpečení činností, pro které je zřízena. Knihovna a tiskárna hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů, včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce a prostředků přijatých z Národního fondu. V právních vztazích, týkajících se majetku, jedná knihovna a tiskárna vlastním jménem.
 2. Knihovna a tiskárna hospodaří
  1. s knihovními fondy, vedenými v operativní evidenci knihovních fondů; velikost knihovních fondů vyplývá z přírůstkového seznamu knihovny a tiskárny,
  2. s nemovitými a movitými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami státu, vedenými v jejím účetnictví ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny, a věcmi nabytými po tomto dni na základě právních předpisů o hospodaření s majetkem státu; rozsah majetku vyplývá z inventárního seznamu knihovny a tiskárny.
 3. Soupis knihovních fondů, se kterými byla knihovna a tiskárna příslušná hospodařit ke dni 31.12.2010, je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Soupis majetku, s nímž byla knihovna a tiskárna příslušná hospodařit ke dni 31.12.2010, s výjimkou soupisu knihovních fondů, je uveden v příloze č.2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
 4. Movitou i nemovitou věc nebo její část, s níž knihovna a tiskárna hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími hospodaření s majetkem státu, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Knihovna a tiskárna může zapůjčit knihovní dokumenty, jejich soubory a jiné movité věci na výstavy pořádané jinými osobami v České republice nebo v zahraničí, je-li zajištěna jejich faktická a právní ochrana.
 1. Zrušují se:
  1. statut Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana vydaný Ministrem kultury pod č.j. 13613/92 dne 4.1.1993,
  2. rozhodnutí ministra kultury č.j. 1988/2002,č.2/2002, ze dne 8.2.2002,
  3. rozhodnutí ministra kultury č.j. 2604/2002, ze dne 25.2.2002,
  4. rozhodnutí ministra kultury sp. zn. MK-S 5031/2010, ze dne 28.5.2010
 2. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

MUDr. Jiří Besser ministr kultury

Žádné záznamy.