Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana, Ve Smečkách 15, Praha 1

 1. V souladu se statutem Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana č.j. 1988/2002, č. 2/2002 dne 8.2.2002 a podle paragrafu 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále jen KŘ).
 2. Podle paragrafu 4 odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně (např. preference studentů ZŠ, SŠ, VŠ, hudebníků, učitelů apod.).
 3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 4. Činností knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  1. vyhláška MK č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon);
  2. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů;
  3. zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon);
  4. zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.;
  5. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon);
  6. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 1. Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana (dále jen KTN) je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (KZ), knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Trvale uchovává konzervační fond. KTN zajišťuje všem rovný přístup k veřejným a informačním službám a dalším službám poskytovaným KTN.
 2. K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává KTN činnosti stanovené KZ, jiné související činnosti a poskytuje další služby a sice:
  1. doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond;
  2. výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy dalších knihovních dokumentů;
  3. knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy;
  4. poskytuje v souladu s KZ a KŘ veřejné knihovnické a informační služby;
  5. poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše;
  6. pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze;
  7. vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu;
  8. vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činností knihovny;
  9. digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených;
  10. poskytuje kulturní služby zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám;
  11. vyrábí tiskoviny v Braillově písmu a reliéfní grafiku;
  12. pořizuje a rozšiřuje zvukové záznamy;
  13. poskytuje, prodává a distribuuje výrobky a pomůcky zrakově postiženým občanům;
  14. poskytuje informační služby související s předmětem činnosti;
  15. bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb;
  16. zajišťuje kulturní, výchovné, vzdělávací činnosti a přednáškovou činnost za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb a společenského významu;
  17. zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti;
  18. vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor, zejména poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.
 1. KTN poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle paragrafu 4 a paragrafu 14. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby
   1. absenční půjčování - odd. osobních výpůjček
   2. absenční půjčování - odd. zásilkové služby
  2. meziknihovní služby
   1. meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR
   2. mezinárodní meziknihovní služby
  3. cirkulační služby
   1. putovní fondy
  4. kopírovací služby
  5. informační služby
   1. poradenská služba - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
   2. bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
   3. lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů
   4. přístup do bází dat lokálních i na síti
   5. konzultační služba
  6. elektronické služby
  7. propagační služby
   1. novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu
   2. vydávání seznamů větších celků knihovního fondu
   3. prezentace na výstavách
   4. pořádání seminářů
   5. pořádání instruktáží o knihovně, exkurzí
   6. vydávání letáků s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.
   7. www stránky knihovny
   8. pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele
  8. speciální služby
   1. přepis do Braillova písma
   2. zvukové nahrávky
   3. notové materiály
   4. texty v digitální podobě
 2. Základní služby poskytuje podle paragrafu 4, odst. 2 KZ KTN bezplatně.
 3. KTN účtuje poplatky (úhradu vynaložených nákladů) za kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.
 1. Uživatelem KTN se stává fyzická osoba na základě vyplněné přihlášky uživatele.
 2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle paragrafu 4 zákona č. 101/2000 Sb.jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit.

  V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 3. KTN postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny automatizovaným způsobem; právně je ošetřeno nakládání s osobními údaji třetí stranou. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
  1. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - KZ;
   1. dle zákona č. 257/2001 Sb. je prováděna inventarizace knihovního fondu;
  2. č. 353/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
  3. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.
 5. KTN k registraci vyžaduje následující údaje:
  1. základní identifikační údaje uživatele
   1. příjmení, jméno, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum narození, potvrzení očního lékaře nebo kopii průkazu ZTP/P
   2. uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít služeb knihovny v plném rozsahu
   3. služby (v osobních výpůjčkách), k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ
   4. knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny; základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele, je osobní číslo.
  2. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede)
   1. akademické tituly, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefonní číslo, fax, e-mail apod.)
  3. za správnost základních identifikačních údajů u nezletilého uživatele odpovídá jeho zákonný zástupce
 6. Knihovna dále o uživateli vede:
  1. údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) - např. nejvyšší stupeň vzdělání uživatele, obor profese, resp. studia, priority zájmů podle oborů, znalost bodového písma apod.
  2. údaje služební
   1. údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele (pouze v osobních výpůjčkách)
   2. údaje o tzv. transakcích - uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prodloužení, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ do doby vyřízení.
 7. KTN s osobními údaji uživatele nakládá podle pravidel uvedených v tomto KŘ.

Elektronickým uživatelem se rozumí čtenář, který si objednává knihy, hudebniny, slepecký papír, kalendáře apod. prostřednictvím elektronické pošty. Katalog knih, ze kterého knihy vybírá, je uložen na serveru KTN. Objednávku odesílá server automaticky do KTN, jakmile čtenář svým souhlasem ukončí výběr. Elektronický uživatel musí být řádně registrovaným čtenářem KTN. Pro využívání elektronické objednávky se nevyžaduje další registrace. Čtenář si musí (pokud jej nezná) pouze vyžádat od KTN (odd. knihovny) své osobní číslo (telefonicky, osobně, e-mailem).

Dále se elektronickým uživatelem rozumí čtenář, který využívá služeb digitální knihovny - po splnění základních podmínek:

 1. registrovaný čtenář KTN
 2. doporučení očního lékaře nebo kopie ZTP/P
 3. Prohlášení s ověřeným podpisem (viz příloha 2)

Jakmile uživatel splní tyto podmínky, přihlásí se na www.ktn.cz - digitální knihovna - a zde vyplní formulář: přihlašovací e-mailová adresa, číslo čtenáře a zadá si heslo a odešle. Příslušná pracovnice zkontroluje všechny zaslané údaje a v případě správnosti potvrdí přístup. V případě nesrovnalostí je uživatel neprodleně informován.

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucím pracovišť; elektronickou poštou nebo telefonicky nepřetržitě na záznamovou službu vedoucí úseku knihovny.

KTN poskytuje elektronické služby prostřednictvím internetu (objednávkový systém, e-mail, informace) a prostřednictvím disket (výpůjčky, rozesílání).

Na internetu na adrese http://www.ktn.cz lze získat informace všeobecně o knihovně a její historii, o kontaktech na její jednotlivé úseky, prohlédnout si katalogy půjčovaných a prodávaných publikací, zjistit ceny prodávaných publikací. Na této internetové adrese je umístěn také objednávkový systém. Program umožňuje vybrat tituly pomocí vyhledávacího formuláře. Ke každé etapě výběru jsou na obrazovce uvedeny podrobné pokyny. Po ukončení výběru je jeden exemplář objednávky zaslán knihovně, která podle něj postupně zašle čtenáři vybrané publikace.

E-mailová adresa ktn@ktn.cz umožňuje čtenářům a dalším zájemcům získat nadstandardní informace, objednávat si publikace, dostávat periodický elektronický leták Informace knihovny a další služby.

Krajským, městským a obdobným knihovnám je takto zasílána informace o nových titulech. Tato služba je užívána bez omezení.

 1. Uživatelům se půjčují publikace z knihovního fondu po vyhledání požadované publikace. V odd. zásilkové služby podle písemné objednávky čtenáře, v odd. osobních výpůjček po dohodě s příslušnou pracovnicí, imobilním uživatelům z Prahy jsou publikace doručovány po telefonické dohodě prostřednictvím rozvážkové služby. Dále lze v odd. osobních výpůjček využít služby, kdy čtenář či jeho zástupce (po splnění podmínek určených tímto KŘ) může požádat o zkopírování titulů na flash-disk, SD kartu apod.
 2. Uživatel může využít i služeb digitální internetové knihovny ( po splnění podmínek určených tímto KŘ ), a to: multimediální přehrávač digitálních knih, multimediální čtečka digitálních knih, stahování digitalizovaných textů, stahování digitalizovaných audio knih.
 3. Knihovnám nebo institucím se půjčují publikace z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.
 4. V době čerpání dovolených tj. zhruba od poloviny července do poloviny srpna a v období mezi vánočními svátky bývá odd. osobních výpůjček uzavřeno.

Běžná půjčovní doba v odd. osobních výpůjček

Krakovská ul. č. 23

 • pondělí 9-18 hodin
 • úterý 9-18 hodin
 • středa 9-18 hodin
 • čtvrtek 9-18 hodin
 • pátek 9-15 hodin
 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení publikací rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
 1. Uživatel může mít současně vypůjčeno v odd. osobních výpůjček blíže neurčené množství publikací.

  V odd. zásilkové služby 1 až 3 publikace (podle dohody s uživatelem). Na objednávkovém listě je nutné čitelně napsat jméno autora, název titulu a přírůstkové číslo (signaturu) publikace.

 1. Uživatel podává objednávky buď přímo v knihovně (odd. osobních výpůjček) nebo písemně, ev. telefonicky. Čitelně vypsaná objednávka v Braillově písmu nebo psaná latinkou, popř. poslaná elektronickou poštou (e-mail, objednávkový elektronický systém) by měla obsahovat minimálně 30 titulů (pro odd. zásilkové služby).
 2. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádanou publikaci v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 3. Publikaci, která je půjčena jinému uživateli - žádá-li stejnou publikaci najednou více uživatelů - knihovna stanoví pořadí podle času podání objednávky.
 1. Výpůjční lhůta pro půjčování studentům ZŠ, SŠ, VŠ a hudebníkům je zpravidla stanovena na jeden rok.
 2. Výpůjční lhůta pro půjčování zvukových i bodových knih je stanovena na jeden měsíc.
 3. Výpůjční lhůta pro půjčování CD-krásná literatura je stanovena na jeden měsíc, CD-hudba (pouze v odd. osobních výpůjček) je stanovena na čtrnáct dnů.
 4. U řádných výpůjček se výpůjční lhůta prodlužuje, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.
 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil. Při vracení publikace je povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci zjistil nebo způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady zvukové nahrávky - u poškozené kazety pořadové číslo i stopu poškozené kazety. Za neúmyslné poškození není požadována náhrada.
 1. Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat dalším osobám. Ručí za ni po celou dobu, kdy má publikaci vypůjčenou.
 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 1. Uživatel ručí za vypůjčenou publikaci do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.
 2. Vrací-li uživatel vypůjčenou publikaci poštou, je povinen zvukovou knihu (kazety) pečlivě zasunout do pouzdra, opatřit gumou a otočit štítek s adresou. CD a CD ve formátu MP3 pečlivě zasunout do plátěného či plastového obalu a otočit štítek s adresou. Všechna pouzdra je nejvhodnější vracet uceleně v jednom termínu. Zásilky jsou dle poštovního řádu osvobozeny od všech poplatků vyjma letecké dopravy.
 3. Jestliže uživatel nevrátí publikaci ve stanovené lhůtě, má knihovna do vypořádání pohledávky právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 1. Knihovna může půjčovat soubor publikací knihovnám a institucím cirkulační službou na základě podmínek, které stanovuje individuální smlouva.
 1. Knihovna může podle povahy dokumentu (např. notový materiál) nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny na žádost uživatele. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození publikace a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady škody rozhoduje knihovna.
 3. Uživatel je povinen uhradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 1. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.
 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. KTN vymáhá upomínkami vrácení publikací, po třech bezvýsledných upomínkách následuje dopis ředitele organizace, pak následuje vymáhání právní cestou;
  2. v případě, že je knihovna nucena zahájit vymáhání právní cestou, je uživatel povinen nahradit náklady právního zastoupení, tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 2. Propadnutí zálohy:
  1. nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, záloha propadá v plné výši ve prospěch knihovny.
 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním svých povinností.
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě publikace se požadují tyto náhrady:
  1. u zvukových knih -> neozvučené zapečetěné kazety C-90;
  2. u CD -> cena nosiče.
 3. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Na základě smlouvy spolupracuje KTN se zvukovými odděleními veřejných knihoven. Zvukovým oddělením v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem dlouhodobě KTN propůjčuje celou produkci zvukových knih s tím, že jejich služby využívají těžce zrakově postižení občané. Se zvukovými odděleními dalších knihoven (viz ktn.cz/kontakty) má KTN uzavřenou smlouvu, na jejímž základě tyto mohou služby poskytovat všem zdravotně postiženým občanům.

 1. Výjimky z KŘ povoluje ředitel KTN nebo jím pověřený pracovník.
 1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2016 a nahrazuje Knihovní řád z 1.1.2010.
 1. Přihláška čtenáře KTN
 2. Prohlášení uživatele digitální knihovny

Tyto dokumenty lze získat v sekci Ke stažení.

V Praze dne 22.3.2016

Žádné záznamy.