Braillovým písmem se tisknou publikace z oblasti krásné i odborné literatury, periodika, hudebniny, letáky, kalendáře, učebnice pro základní školy, ale také jazykové učebnice apod.

Ve formě zvukových nahrávek se zde realizují knižní tituly z běžné nakladatelské produkce, zvukové časopisy a odborná literatura, sloužící zrakově postiženým žákům základních škol, studentům středních a vysokých škol, jakož i jednotlivým profesním skupinám nevidomých a slabozrakých. V KTN pracují 2 moderní digitální nahrávací studia, 7 pracovišť postprodukce (úprava a převod titulů do formátu mp3) a pracoviště přepisu na CD na dvou moderních duplikátorech.

Produkce reliéfní grafiky je zaměřena jednak na ilustrace knih a učebnic pro děti, jednak na výrobu samostatných obrazových publikací (atlasů, nástěnných kalendářů) a pohlednic.

Roční produkce bodových publikací je 50-60 titulů včetně učebnic a hudebnin, u zvukových knih se roční produkce pohybuje kolem 100 titulů. KTN vydává 3 časopisy v bodovém písmu: Literární pohledy, Záškolák (pro děti školního věku), Křesťanská orientace. KTN připravuje pravidelně Informace knihovny - v bodovém písmu, zvětšeném černotisku a čtvrtletně i ve zvukové podobě.

KTN vyrábí pro externí zadavatele 13 časopisů v bodovém písmu a 11 zvukových časopisů, které vydává redakce časopisu ZORA při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS), LORM,LIBE a Farní charita.

Knižní produkce KTN.

Služby v KTN jsou poskytovány formou zásilkové služby, osobních výpůjček, rozvážkové služby a Digitální knihovny . KTN eviduje přes 5000 čtenářů. Přibližně jedna třetina jich dochází do knihovny osobně. Pro nevidomé z Prahy, kteří vzhledem k trvale zhoršenému zdravotnímu stavu nebo pro vysoký věk nemohou knihovnu sami navštěvovat, funguje pravidelná rozvážková služba (dovoz četby přímo do místa bydliště). Půjčování všech materiálů jakoukoliv formou je zcela bezplatné.

Početnou skupinu tvoří zrakově postižení hudebníci, pro něž KTN hudebniny v Braillově slepeckém notopisu jednak vydává a jednak přepisuje na základě individuálních požadavků, což jim umožňuje vykonávat profesi učitele hudby.

Všichni čtenáři knihovny mají možnost využít přepisovací a načitatelské služby. V knihovně jsou pro zájemce zhotovovány také zvětšené xerokopie přinesených materiálů. Dále je zde zajišťován prodej slepeckého papíru, knih i hudebnin – prodejní ceny však představují pouze malé procento výrobních nákladů.

Posuvné regály pro ukládání zvukových knih.

Největší zájem je již po léta soustředěn na zvukové knihy. Převážná část uživatelů služeb KTN jsou lidé, kteří přišli o zrak v pozdějším věku a naučit se číst plynule a dostatečně rychle Braillovo písmo jim zpravidla působí problémy. Pro mnohé z nich je zvuková kniha, bezprostředně po ztrátě zraku, prvním krůčkem ke znovunalezení vnitřní rovnováhy a vítaným prostředkem k vyplnění volného času, kterého mají v této době mnohdy nadbytek. Z pozice těchto lidí má zvuková kniha téměř nenahraditelnou terapeutickou a rehabilitační hodnotu.

Zvukovým knihám dávají přednost i nevidomí, kteří Braillovo písmo bezpečně ovládají. Je tomu tak proto, že tento způsob četby je mnohem rychlejší a pohodlnější. Kazety, CD a CD ve formátu mp3 zaberou mnohem méně místa než objemné svazky ve slepeckém písmu. V oddělení osobních výpůjček lze využít i službu zkopírování titulů na pevné paměti s USB připojením.

Tento fakt však s sebou přináší riziko spočívající v tom, že nevidomí, kteří se orientují výlučně na zvukové vnímání textu, postupně ztrácejí cit pro pravopisnou normu a schopnost písemně komunikovat vůbec. Ve snaze udržet žádoucí zájem nevidomých o četbu v Braillově písmu se v KTN vydávají zajímavé tituly pro děti, mládež, ale i dospělé čtenáře. Fond zvukových knih je obohacován i o tituly zakoupené na CD nebo ve formátu mp3.

V lednu 2009 byla uživatelům služeb KTN zprovozněna nová služba - Digitální knihovna Wiking Biblio, která kromě nového katalogu nabízí stahování mp3 souborů, přímý poslech mp3 titulů s možností záložkování a stahování digitalizovaných textových souborů knih. Tomuto kroku předcházela revize přihlášek a dalších potřebných dokumentů u všech čtenářů knihovny.

Na základě §39 zákona č. 50/2019 Sb. , zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, KTN veškeré formátově přístupné rozmnoženiny rozšiřuje, půjčuje nebo sděluje výhradně oprávněným příjemcům, tzn. čtenářům KTN, a to na základě vyplněné přihlášky a doporučení od očního lékaře nebo doložení ZTP/P a Prohlášení čtenáře KTN, týkajícího se přístupu k Digitální internetové knihovně s úředně ověřeným podpisem, nebo jinému oprávněnému poskytovateli, např. speciálním zvukovým oddělením spolupracujících knihoven, s nimiž má smluvní vztah a o spolupráci vede náležitou evidenci. Vedle KTN jsou oprávněnými poskytovateli formátově přístupných rozmnoženin ve smyslu výše uvedeného autorského zákona:

Oddělení pro zrakově postižené při knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě, Strakonicích a Plzni dostávají naši produkci v jedné kopii zvukových knih zdarma na základě uzavřené dohody.

Speciální zvuková oddělení pro nevidomé pracují např. i při městských knihovnách (viz. Kontakty).

Tyto knihovny dostávají výběr z naší produkce na základě smlouvy o dílo formou objednávky a také mají možnost vypůjčit si tzv. putovní fond zvukových knih. Opravy poškozených kazet zajišťuje KTN.

Zásilková služba je také v Havlíčkově Brodu, Hradci Králové, Kladně, Klatovech, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Třebíči.

Žádné záznamy.